Parafia


Ko??ció?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela w Kuniowie

Pierwsza wzmianka o ko??ciele parafialnym datowana jest na rok 1301. Ko??ció?? ten nale??a?? do Krzy??owców z czerwon? gwiazdk? i by?? duszpastersko przez nich obs??ugiwany a?? do czasów sekularyzacji, czyli do 1810 roku. Ko??ció?? ten mia?? wymiary 15 metrów x 7,5 metra, posiada?? przebudowan? drewnian? wie??? na dzwony, a na dachu ko??cio??a znajdowa??a si? wie??yczka na sygnaturk?. Sufit ko??cio??a by?? cz???ciowo falisty,a cz???ciowo prosty. Na ??cianach znajdowa??y si? stare malowid??a. Ten ko??ció?? zosta?? zburzony, a na jego miejscu postawiono w latach 1799-1801 nowy, masywny i murowany. W 1818 roku wybudowano plebani?, która do dzisiaj s??u??y mieszkaj?cym tam proboszczom i spo??ecze??stwu wsi. W 1932 roku ko??ció?? zosta?? rozbudowany, gdzie wi?kszo??? prac budowlanych przeprowadzili ówcze??ni speciali??ci z Kluczborka. Po??wi?cenie wyremontowanego ko??cio??a nast?pi??o 23 maja 1932 roku[1]. W grudniu 1934 roku zosta??y zamontowane nowe organy, natomiast w 1935 roku prospekt organowy zosta?? ozdobiony. Nast?pny gruntowny remont ko??cio??a, wraz z jego malowaniem, odnowieniem o??tarzy, gruntownym remontem organów zosta?? przeprowadzony w 1993-1995. Ca??kowicie wymieniono wtedy dachówk? na dach ko??cio??a, za??o??ono miedziane rynny, opierzenia a wie??e i wie??yczk? pokryto blach? miedzian?.

Obecnie proboszczem jest ksi?dz Aleksander Kawa.

Kancelaria Parafialna

czynna w poniedzia??ki wieczorem i wtorki rano (pó?? godziny po Mszy ?wi?tej).

Mo??na przyj??? na Msz? ?w., a nast?pnie za??atwi? sprawy.

Tel. 77/418 27 39

Msz? ?wi?te

 

czas letni

czas zimowy

Poniedzia??ek

1800

1730

Wtorek

0700

0600

?roda

1800

1730

Czwartek

1800

1730

Pi?tek

1800

1730

Sobota

1800

1730

Niedziela

0800

0800

 

1100

1100

Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych b?d? w marcu przed ?wi?tami Wielkanocnymi w Wielkim tygodniu 30 marca w Wielki Pi?tek.

Intencje

01.01.2018- 01.02.2018

Og??oszenia

01.01.2018- 01.02.2018