Historia Kuniowa


Jedn? ze starszych miejscowo??ci ?l?ska Opolskiego jest wioska Kuniów. Geograficznie po??o??ona jest oko??o 40 km na pó??noc od Opola, a od po??udnia bezpo??rednio graniczy z g??ównym miastem tej cz???ci Opolszczyzny - Kluczborkiem. Dlatego te?? historia Kuniowa ??ci??le zwi?zana jest z histori? Kluczborka. Za?? historia Kluczborka wi???e si? z histori? zakonu Krzy??aków (Krzy??owców) z czerwon? gwiazd?.

Po wyprawach krzy??owych, kiedy Palestyna na powrót dosta??a si? w r?ce niewiernych, Krzy??owcy osiedlili si? w Pradze, ko??o klasztoru franciszkanów, wyznaczaj?c sobie za cel piel?gnowanie chorych. Z Pragi przybyli najpierw do Wroc??awia, dok?d sprowadzeni zostali przez ksi???n? Ann?, a jej synowie osadzili ich w miastach ??l?skich, mi?dzy innymi w Kluczborku, oko??o r. 1250, gdzie, zgodnie ze sw? misj? ufundowali szpital. Na temat tej fundacji jej za??o??yciel, niejaki Marbot(h), pisa?? mi?dzy innymi:

„Primus ego Breslae sacraeque piaeque cohortis, Quam signat crux et stella, magister eram. In Cruciburgensi, ciuis sum conditor, urbe Hospitium miseris primus opemque tuli.”

Najpierw by??em prze??o??onym pobo??nej wspólnoty we Wroc??awiu, której znakiem jest (dos??ownie : któr? znaczy) krzy?? i gwiazda. W Kluczborku, którego jestem za??o??ycielem, w tym mie??cie najpierw szpital za??o??y??em dla cierpi?cych.

W zwi?zku z t? fundacj? po raz pierwszy (w ró??nych wersjach, tak pisowni, jak i wymowy), pojawia si? nazwa Kuniów. Dokument fundacyjny z 5 Lutego 1253 w??ród dóbr ofiarowanych zakonowi i szpitalowi wymienia takie miejscowo??ci: Kojakowicz (Kujakowice), Chonow ( Kuniów ? ) i miejscowo???, z niemiecka zwana Ullrichsdorf. Natomiast w innym dokumencie, datowanym na 26 Luty 1253, czytamy, ??e w??ród dóbr szpitala, jaki mieli w Kluczborku za??o??y? Krzy??owcy, znajduj? si? takie miejscowo??ci : uillam Honowo (Honuo) Chozzenowiz, Coiacowiz Conowiz, et Ulofcha. Wymienione wy??ej miejscowo??ci by??y zamieszka??e od dawna, o czym ??wiadczy? mog? przypadkowo znalezione rekwizyty wykopaliskowe. Zdaniem historyków, ju?? w roku 1230 pierwszy mistrz krzy??acki Marbort mia?? kupi? 54 hufy ziemi, w bli??ej nieznanej wsi Kunowitz, po??o??onej w górnej cz???ci doliny Stobrawy. By? mo??e chodzi tutaj - cho? nie bez w?tpliwo??ci - o dzisiejsz? miejscowo???, wie?? Kuniów. Z rdzenia tej nazwy Ku-(o)no - zdrobnienia od Konrada - mo??e tak??e chodzi? o t? sam? miejscowo??? okre??lan? z niemiecka Konradsdorf. Bez w?tpliwo??ci mo??na jednak powiedzie?, ??e w r. 1253 Honowo, albo Chonowo jest wymieniane w??ród dóbr nowoza??o??onego szpitala Krzy??owców z czerwon? gwiazd? we Wroc??awiu.

Ju?? w roku 1317 proboszczem w Kuniowie zosta?? mianowany Berthold z Kluczborka. A od 1488 r. coraz bardziej upowszechnia si?, podobna do dzisiejszej wymowy, nazwa Kunow. Wie?? ta tak??e pó??niej by??a w??asno??ci? zakonu Krzy??owców z czerwon? gwiazd? z Kluczborka, a przez to zachowa??a na d??ugi czas szczególne znaczenie w??ród wiosek tego okr?gu. Skoro ju?? w 1317 r. wie?? mia??a proboszcza, to musia?? tu ju?? istnie? ko??ció??, a wraz z ko??cio??em parafia. O drewnianym ko??ciele w Kuniowie, stoj?cym na cmentarzu w wiosce, wi?cej razy wspominaj? dokumenty z czternastego wieku : 1301 - pierwsza wzmianka; 1317; 1376. Ko??ció?? ten nale??a?? do Krzy??owców z czerwon? gwiazd? i by?? duszpastersko przez nich obs??ugiwany a?? do czasów sekularyzacji, czyli r. 1810. Wed??ug protoko??ów wizytacyjnych z 1666 i 1677 r. ko??ció?? ten mia?? wymiary 15 x 7,5 , posiada?? przybudowan? drewnian? wie??? na dzwony, a na dachu ko??cio??a znajdowa??a si? wie??yczka na sygnaturk?. Sufit ko??cio??a by?? cz???ciowo falisty, a cz???ciowo prosty. Na ??cianach znajdowa??y si? stare malowid??a. Za?? w protokó?? wizytacyjny z 1720 r. informuje, ??e w obecnym ko??ciele ( przebudowanym i odnowionym ?) znajduj? si? belki z dat? 1698, co mo??e wskazywa? na fakt przebudowy i ca??kowitej odnowy starego ko??cio??a drewnianego. Teraz ko??ció?? ten, jak wiele innych na ?l?sku, jest cz???ciowo murowany - z kamienia, a cz???ciowo drewniany, za?? zakrystia by??a ca??kowicie murowana. Ten ko??ció?? zosta?? zburzony, a na jego miejscu postawiono masywny, murowany, w latach 1799 - 1800. Natomiast plebania, wed??ug przekazów protoko??ów wizytacyjnych, znajdowa??a si? w bardzo z??ym stanie. Za ten stan rzeczy Kuria Wroc??awska upomina??a parafi?. Najpierw miano j? wyremontowa?. Jednak??e od tego projektu odst?piono i ju?? w 1818 r., po pertraktacjach z Rz?dem, zosta?? zaaprobowany projekt nowej plebanii, tej, która po rozbudowie i kolejnych remontach s??u??y Parafii i mieszkaj?cym w niej proboszczom po dzie?? dzisiejszy.

Jak ju?? wspomniano do 1810 r. piecz? duszpastersk? sprawowali w Kuniowie i okolicy kap??ani wywodz?cy si? z zakonu Krzy??owców z czerwon? gwiazd?. Do roku 1317 ko??ció?? w Kuniowie by?? ko??cio??em filialnym parafii Kluczbork. ??ród??a XV wieku kilkakrotnie wspominaj?, ??e na kilkadziesi?t lat przed wprowadzeniem protestantyzmu, w Kuniowie ju?? rezydowa??, czyli mieszka?? proboszcz. By? mo??e dotychczas nie do ko??ca s? zbadane ??ród??a odno??nie protestantyzmu w samym Kuniowie. ??ywa po dzi?? dzie?? tradycja ludowa, o której mówi? jeszcze dzi?? najstarsi mieszka??cy Kuniowa, twierdzi, ??e Kuniów pozosta?? zawsze wierny katolicyzmowi. Od 1680 r. tj. od momentu opuszczenia przez protestanckiego duchownego ko??cio??a w Chocianowicach, duchow? opiek? nad Chocianowicami obj??? proboszcz z Kuniowa.

Ten najstarszy okres dziejów Kuniowa tonie w mrokach historii. Aby go lepiej opisa? trzebaby si?gn?? do ??róde??, które na pewno rozsiane s? w ró??nych archiwach, a przede wszystkim w Archiwum Kurii Metropolitalnej we Wroc??awiu, wszak do 1945 r. parafia Kuniów przynale??a??a do Archidiecezji Wroc??awskiej. Koniec wieku XIX i wiek XX mo??na nieco dok??adniej opisa? ze wzgl?du na to, ??e dokumentacja archiwalna jest cz???ciowo na miejscu. Oczywi??cie nie jest ona tak??e we wszystkich szczegó??ach kompletna. Jej zasadniczym minusem jest brak systematycznie prowadzonej Kroniki parafialnej.

Historycznie wiek XX podzieli? mo??na na dwa zasadnicze okresy. Pierwszy z nich obejmuje lata od jego pocz?tku do zako??czenia drugiej wojny ??wiatowej, tj. do r. 1945. Natomiast drugi - to czasy bezpo??rednio powojenne. Umownie koniec ery powojennej XX wieku przypad?? na koniec lat 80, pocz?tek 90, tj. do czasu upadku totalitarnego systemu komunistycznego, który panowa?? w Europie po??udniowo-wschodniej, w strefie powojennych wp??ywów Zwi?zku Radzieckiego. W strefie jego wp??ywów znalaz?? si? tak??e ?l?sk.

Opisany wy??ej stan materialny Parafii przekazany zosta?? pokoleniu wieku XX. Cofaj?c si? jeszcze na chwil? do wieków minionych, zw??aszcza wieku XIX, o mieszka??cach Parafii, w zwi?zku z budow? murowanego ko??cio??a, podkre??lono, ??e o ile Proboszcz Mayerwalder przyj??? na siebie obowi?zek finansowania budowy ko??cio??a, to wie?? partycypowa??a w pracach r?cznych, i u??yczaniu zaprz?gu do transportu materia??ów. Ta forma zaanga??owania Parafian Kuniowa w prace i trosk? o pi?kno ko??cio??a i jego otoczenia przetrwa??a i do dzi?? jest podziwiana.

Dziedzictwo Parafii Kuniów, które przej??? w. XX by??o dalej prowadzone, piel?gnowane i udoskonalane, w tym tak??e pod wzgl?dem estetycznym. Animatorami tego byli proboszczowie, którzy tutaj w Kuniowie zawsze do pomocy mieli liczn? Rad? Parafialn?. Jej dzia??alno??? mo??na dosy? dok??adnie prze??ledzi? czytaj?c zgromadzone w Archiwum Parafialnym protoko??y jej posiedze?? i jej inicjatyw.

Jedn? z pierwszych inwestycji dwudziestego wieku, w latach 1907- 9, by??o za??o??enie tzw. ogrodu oliwnego, wraz z budow? kaplicy ku czci ??w. Jana Nepomucena. Inicjatorem tych przedsi?wzi?? by?? piewszy proboszcz, który urz?dowa?? w Kuniowie w XX wieku ks. Maximilian Noco??. Prosz?c ówczesne w??adze miasta i wioski o zezwolenie na tego rodzaju inwestycj? motywowa?? to mi?dzy innymi tym, ??e dzia??ka na której ma zamierza przeprowadzi? te inwestycje jest blisko ko??cio??a i jest nieu??ytkiem, szpec?cym okolic?. Za?? po przeprowadzeniu zamierzonych inwestycji otoczenie zyska na estetyce, a ludzie b?d? mieli gdzie spacerowa? i b?d? mieli zaciszne miejsce do modlitwy. Na u??ycie dzia??ki do zamierzonych celów zyska?? ustne zezwolenie ówczesnego - mówi?c dzisiejszym j?zykiem - so??tysa - Gemeindevorsteher Cieplika. Inwestycje zosta??y poczynione, ale sprawy przekazania dzia??ki do ko??ca wtedy prawnie nie uregulowano.

Sprawa wróci??a na wokand? w r. 1937, a wi?c po trzydziestu latach, w zupe??nie ju?? innym klimapolitycznym. Z?b czasu zrobi?? swoje. Obiekty na niej si? znajduj?ce wymaga??y remontu, naprawy, bo pod wzgl?dem estetycznym nie spe??nia??y swego zadania. Ponadto ówczesne w??adze polityczne chcia??y w tym miejscu urz?dzi? plac zabaw dla dzieci, ze wzgl?du na nie daleko funkcjonuj?ce przedszkole. Dlatego nast?pca ks. Noconia, ks. lic. teol. Ernest Wiechulla spraw? t? pod wzgl?dem formalno - prawnym doprowadzi?? do ko??ca. Dzia??ka zosta??a kupiona i notarialnie przekazana Parafii. Obiekty na niej si? znajduj?ce zosta??y wyremontowane. Dzia??ka zosta??a na nowo zadrzewiona i zakrzewiona, co by??o szczególnym hobby ówczesnego proboszcza, a tak??e ogrodzona p??otem. Jak w sprawozdaniu do Kurii Wroc??awskiej pisze ks. prob. E. Wiechulla, miejsce to sta??o si? (jak by??o kiedy??) ulubionym miejscem dla ca??ej Parafii, s??u???cym cichej modlitwie - „und ist wieder der ganzen Parochie ein lieber Ort stillen Gebet geworden”.

Na dzi??, o ile tzw. Góra Oliwna nie budzi, w swym wygl?dzie wi?kszych zastrze??e??, o tyle kaplica, jako pami?tka dawnych czasów, wo??a o powa??niejszy remont i konserwacj?.

Starania o powi?kszenie ko??cio??a w Kuniowie rozpocz?to, jak wynika z jednego z protoko??ów posiedze?? Rady Parafialnej, 19. VI. 1927.

Zezwolenie na rozpocz?cie prac, wydane przez odpowiednie do tego w??adze budowlane w Opolu, uzyskano w dniu 30. XI. 1930 r.

W jednym z pism wydanym przez w??adze budowlane z Kluczborka, z dnia 30. V. 1930, zawieraj?ce mi?dzy innymi wst?pny projekt i jego uzasadnienie, czytamy : Parafia Kuniów liczy równo 3400 dusz. Dotychczasowy ko??ció?? móg?? pomie??ci? oko??o 600 osób. 300miejsc siedz?cych i oko??o tyle samo stoj?cych. Wed??ug relacji Rady Parafialnej, w jedn? z Niedziel Wrze??nia 1925 r. w nabo??e??stwie uczestniczy??o 1516 osób, a w marcu 1926 r. 1625 osób. Jak wida? z tego zestawienia, rozbudowa ko??cio??a sta??a si? wr?cz pal?ca.

Pierwsza wizja lokalna, przeprowadzona przez Pruski Urz?d do spraw budownictwa - Preußisches Hochbauamt w Kluczborku, odby??a si? 25. IX. 1928 r. W jej wyniku z naciskiem stwierdzono, ??e pozostawiaj?cy wra??enie obraz ko??cio??a od strony wie??y, widzianej z ulicy, nie mo??e zosta? naruszony. Wie??a musi pozosta? w nienaruszonym stanie. Zdecydowano wi?c, ??e powi?kszenie ko??cio??a mo??liwe jest poza aktualnym prezbiterium, przez zbudowanie nowej trójnawowej cz???ci. Dzi?ki temu zyska si? mo??liwie jak najwi?cej miejsc siedz?cych i stoj?cych. Dano wiele propozycji szczegó??owych rozwi?za??, które mia??y dopiero zosta? uwidocznione w opracowanym projekcie. Projekt i jego opis, wraz z kosztorysem uko??czony zosta?? 21. II. 1929 r. Kosztorys opiewa?? na 115 000 RM (Reichs Mark). W opisie projektów nadal podkre??lano, ??e corpus starej budowy musi w swej istocie pozosta? nienaruszony.

Bardziej szczegó??owy opis projektu, datowany 30.V.1930 r. zezwala na wyburzenie dotychczasowej zakrystii oraz zako??czenia chóru. Postuluje, by nawy boczne powi?kszonej cz???ci wsparte zosta??y na mo??liwie szczup??ych kolumnach. Okna prezbiterium maj? by? g???boko kolorowe (tieffarbig verglast werden). Przestrzenne powi?kszenie ko??cio??a domaga si? tak??e powi?kszenia starych organów. Ju?? wtedy planowano powi?kszenie organów z 10 do 19 g??osów, które mia?? wykona? organomistrz Schlag z ?widnicy. A w zwi?zku z tym planowano tak??e powi?kszenie dotychczasowego chóru muzycznego. Kosztorys tego projektu opiewa z kolei na sum? 110.000 RM.

Wa??n? spraw?, jak zreszt? w ka??dym wielkim przedsi?wzi?ciu, jest sprawa zabezpieczenia finansowego prowadzonego przedsi?wzi?cia. Temu po??wi?cone by??o posiedzenie Rady Parafialnej w dniu 1. II. 1931r. Z protoko??u tego posiedzenia wynika, ??e koszty zatwierdzonego planu budowy wynosz? 132.900 RM. Z tego Rz?d, jako patron parafii przej??? 71. 114 RM. Na Parafi? przypad??a wi?c suma 61.786 RM. Kardyna?? Bertram obieca?? subwencj? w wysoko??ci 15 000 RM. Parafia mia??a na ten cel gotówk? w wysoko??ci 14.000 RM, pochodz?c? z dobrowolnych ofiar. Wykonanie niektórych prac, jak np. dowóz materia??ów i inne ??wiadczenia Parafii zosta??y przez Urz?d do spraw budownictwa oszacowane na sum? 8.300 RM. O skredytowanie brakuj?cej sumy w wysoko??ci 25 000 RM zwróci??a si? Rada Parafialna do Banku w Kluczborku - Kreissparkasse. Swoj? pro??b? o mo??liwe szybkie i pomy??lne za??atwienie tej sprawy Rada Parafialna umotywowa??a tym, ??e po przyznaniu podanej sumy zabezpieczona zostanie p??ynno??? finansowa planowanej inwestycji, co wp??ynie na ostateczne wydanie zezwole?? na rozpocz?cie prac, które mog??yby zosta? rozpocz?te wiosn? przysz??ego (tj. 1932 r.). Dzi?ki tej inwestycji otworz? si? miejsca pracy dla bezrobotnych murarzy i innych rzemie??lników, a zwózka materia??ów budowlanych mog??aby si? rozpocz?? jeszcze przed rozpocz?ciem prac polowych.

Powy??sza pro??ba Rady Parafialnej zosta??a zaaprobowana przez Kuri? Wroc??awsk? pismem z dnia 2. III. 1931r.

Pruski Urz?d do spraw budownictwa wyda?? zezwolenie na rozpocz?cia prac budowlanych w dniu 15. XI. 1930 r.

Wroc??awska Kuria Arcybiskupia, z pewnymi uwagami, zaaprobowa??a plan budowy, jak i kosztorys pismem z dnia 28. III. 1931.

Uwagi dotyczy??y pewnych niedogodno??ci jakie zauwa??y??a w projekcie np. schodów do zakrystii i kaplicy chrzcielnej. Rada Parafialna, jako podmiot prowadz?cy budow?, zosta??a upowa??niona do rozstrzygania w?tpliwo??ci. Odpis projektu i kosztorysu mia?? by? w???czony do akt parafialnych. W tych??e aktach mia??y by? przechowywane wszystkie rachunki. Za?? po zako??czeniu budowy mia??o nast?pi? rozliczenie. Kuria mia??a w ci?gu czterech tygodni zosta? powiadomiona o tym jak w warunkach budowy przebiega porz?dek nabo??e??stw.

28. V. 1931 uzyska?? ks. prob. Maximilian Nocon od kardyna??a A. Bertrama pozwolenie na po??wi?cenie kamienia w?gielnego pod rozbudowuj?cy si? ko??ció??, z prawem jego subdelelgowania

Na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 1. VI prowadzenie prac budowlanych powierzone zosta??o firmie budowlanej T. Skaletz. W g??osowaniu 12 cz??onków g??osowa??o za, 2 si? wstrzyma??o.

Obrz?du po??wi?cenia kamienia w?gielnego pod rozbudowuj?cy si? ko??ció?? dokona?? miejscowy ks. proboszcz Maximilian Nocon, w dniu 21. VI.1931r, przy wspó??udziale ks. Jana Moschka, proboszcza parafii MB w Kluczborku, prezydenta Prowincji Gorno??l?skiej dr Lukoschka, so??tysa wsi Piotra Cieplika.

W kamieniu w?gielnym umieszczono nast?puj?ce dane : Kiedy Ko??cio??em chwalebnie rz?dzi?? papie?? Pius XI, kiedy biskupem wroc??awskim by?? dr Kardyna?? A. Bertram, a prezydentem Niemiec Hindenburg, w dniu 21. VI po??o??ono kamie?? w?gielny. Niech Bóg udzieli budowie pomy??lnego przebiegu i zako??czenia.

Przy dalszych pracach zatrudnione zosta??y nast?puj?ce firmy : Dachdeckermeister W. Christian , Kreuzburg ; Klempnemeister Michael Regber, Kreuzburg ; Johann Kühn, Glasereigeschäft, Kreuzburg ; Max Andresen, Steinbildhauerei, Kreuzburg ; Tischlermeister Wilhelm Nowak, Kreuzburg ; a malowanie firmie malarskiej B. Jurczyk, Kreuzburg.

Firmie malarskiej da?? Pruski Urz?d do spraw budownictwa nast?puj?ce wskazania : drewniany sufit rozbudowanej cz???ci ma otrzyma? tonacj? miniowo - ciemnoczerwon?, a ponadto szerokie balki tego sufitu maj? by? przyozdobione pó??okr?g??ymi z??otymi listewkami. Wed??ug Opolskiego Urz?du do Spraw budownictwa ze wzgl?du na pobudowlan? wilgo?, do malowania ko??ció?? nadawa??by si? dopiero na jesie??. Jednak je??li Rada Parafialna we??mie za to odpowiedzialno??? i koszty ewentualnych przysz??ych poprawek, to Urz?d wyra??a zgod? na prace malarskie.

Uroczyste po??wi?cenie Ko??cio??a odby??o si? 23. V. 1932 r.

Prowadzonym pracom przy rozbudowie ko??cio??a Kuria Wroc??awska kilkakrotnie udzieli??a pomocy finansowej. Po raz pierwszy w dniu 24. VI.1931. ( skopiowa? dokumenty )

Nast?pnym wielkim przedsi?wzi?ciem w ko??ciele kuniowskim by??a budowa nowych organów.

Jak ju?? wspomniano, w planach przestrzennego powi?kszenia ko??cio??a znalaz??a si? tak??e wzmianka o konieczno??ci powi?kszenia starych organów. Ju?? wtedy planowano powi?kszenie organów z 10 do 19 g??osów, które mia?? wykona? organomistrz Schlag z ?widnicy. Starania o przeprowadzenie tej inwestycji rozpocz?to ju?? w 1931 r. Formalno??ci z ni? zwi?zane uko??czono dopiero w 1935r.

W dniu 11. VI. 1934 r. dokonano ogl?dzin dotychczasowego instrumentu. W wyniku dokonanych ogl?dzin stwierdzono, ??e dla znacznie powi?kszonego ko??cio??a aktualny instrument jest niewystarczaj?cy. Jego stan pozostawia wiele do ??yczenia, mi?dzy innymi ze wzgl?du na szkody poczynione w drewnie przez kornika. Mimo to jego warto??? cenowa mo??e wynosi? od 1100 do 1200 ówczesnych RM. Z tego te?? wzgl?du prawdopodobnie odst?piono od idei powi?kszenia instrumentu na rzecz zbudowania nowego.

Pierwszy projekt nowego instrumentu i jego kosztorys, wynosz?cy 7650 RM, wykona??a dosy? znana na ?l?sku firma organomistrza Carla Berschdorf z Nysy, która zosta??a za??o??ona w 1889 r.

Ostatecznie budow? organów powierzono w dniu 4. VIII. 1934 r. w firmie organowej Rieger, w Mokrej ko??o Glubczyc, o czym Rad? Parafialn? powiadomi?? Pruski Urz?d do spraw budownictwa w Kluczborku, pismem z dnia 4. VIII. 1934 r.

18. X. tego?? roku odby??o si? posiedzenie Rady Parafialnej, po??wi?cone temu?? zagadnieniu. Rada Parafialna przychyli??a si? do sugestii Urz?du do spraw budownictwa, aby budow? organów przekaza? firmie Rieger, poniewa?? jej kosztorys by?? o 1900 RM ta??szy.

Mimo przeci?gaj?cych si? w tej sprawie pertraktacji z Kuri? Wroc??awsk? obecne organy zosta??y zamontowane w grudniu 1934 r. Za?? w pierwszych miesi?cach 1935 prospekt organowy zosta?? ozdobiony. A koszty tego?? ponios??a Parafia. O tym wspomina ostatni dokument dotycz?cy budowy nowych organów w Kuniowie, datowany 4. II. 1935 r.

Wszystkimi wymienionymi pracami kierowa?? ks. proboszcz Maximilian Nocon. Parafi? Kuniów móg?? obj?? w 1906 lub 7 r. po ??mierci ks. Schafranka, który zmar?? w roku 1906. Z kolei Ks. Nozon zmar?? w roku 1938. Jego nast?pc? by?? ks. Ernest Wiechulla, który zmar?? w maju 1944 r. Po nim Kuniów zosta?? obj?ty przez ks. Wistub?, którego po wojnie, ówczesne w??adze polskie usun???y z parafii i wydali??y z Polski w 1946 lub 1947 r.

Po wojnie proboszczami Kuniowa byli: ks. Franciszek Trombala - 1948 -1962 ; ks. Stanis??aw Baranowski 1962 - 1988 ; 1988 -1992 ks. Jan Borowiec i od 1992 ks. Józef Koby??ka.

W okresie powojennym budynki parafialne by??y remontowane, a ko??ció?? odnawiany i malowany.

Trud malowania ko??cio??a podj?li tak ks. prob. Trombala jak i ks. Baranowski.

Plebania zosta??a poddana gruntownemu remontowi przez ks. Jana Borowca. Jego zas??ug? jest tak??e zbudowanie z by??ych zabudowa?? gospodarczych salki katechetycznej. Obecnie pe??ni ona rol? tzw. domu parafialnego. Od czasu do czasu do czasu s??u??y niektórym Parafianom do zorganizowania mniejszych uroczysto??ci rodzinnych, np. urodzin, pierwszej Komunii ??w., czy przyj?cia pogrzebowego. M??odzie?? mo??e sobie w niej od czasu do czasu, pod opiek? starszych, przynajmniej jednego z rodziców lub Pani katechetki zorganizowa? dyskotek?. S??u??y ona jako miejsce zebra?? i formacji ró??nych grup, które dzia??aj? na terenie Parafii. A zasadnicz? opiek? sprawuje nad ni? Ko??o Mniejszo??ci Niemieckiej.

Nast?pny gruntowny remont ko??cio??a, wraz z jego malowaniem, odnowieniem o??tarzy, gruntownym remontem organów zosta?? przeprowadzony w latach 1993 - 95. Wykonano wtedy nast?puj?ce prace: ca??kowicie wymieniono dachówk? na dachu ko??cio??a. Po??o??on? karpiówk? firmy Jopek, za??o??ono miedziane rynny, opierzenia i wie??? i wie??yczk? pokryto blach? miedzian?. Te prace wykona??a firma P. Bartyli z Chudoby.

Prace malarskie powierzono firmie malarskiej Erwina Kowalik, z Kosorowic.

Remontu organów dokona??a firma Mali??ski, z Olesna ?l.

Odnowione tak??e zosta??y przez nowe poz??ocenie 3 monstrancje, dwa kielichy, trzy puszki na komunikanty i kustodia.

W latach 1995 - 6 zbudowana zosta??a kaplica przedpogrzebowa, uroczy??cie po??wi?cona przez Ks. B-pa Ordynariusza, prof. A. Nossola, w dniu 18. IX. 1996.

Ci???ar finansowanie tych przedsi?wzi?? wzi???a na swe barki ca??a wspólnota parafialna. Aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, zw??aszcza na tle finansowym. które mog??y powsta? przy tak wielkich inwestycjach, utworzono w ramach RDP Komitet Parafialno - Remontowy Ko??cio??a p/w ??w. Jana Chrzciciela w Kuniowie. Ten??e Komitet podj??? najpierw w??ród Parafian trud sonda??u, czy Parafianie s? sk??onni poprzez miesi?czne, dobrowolne ofiary wspiera? remont ko??cio??a, a nast?pnie raz w miesi?cu, w ustalon? Niedziel? zbiera?? ofiary, daj?c w potwierdzeniu tzw. cegie??k?

W dzie??o odnowienia ko??cio??a w???czyli si? tak??e poprzez ofiary Parafianie obecnie mieszkaj?cy poza granicami kraju.

Z wydarze?? duszpasterskich wielkim prze??yciem dla Parafii by??a druga peregrynacja obrazu MB. Cz?stochowskiej, która mia??a miejsce 3 - 4. V. 1995, a w sierpniu 1996 r. peregrynacja figury MB. Fatimskiej w Kluczborku.

We wszystkich przedsi?wzi?ciach bra??a aktywny udzia?? ca??a wspónota parafialna, która wspiera??a je i finansowo i w??asnym nak??adem pracy. Prowadzone prace przy odnowieniu ko??cio??a hojnie wspierali Parafianie, którzy czy to zaraz po wojnie, czy z okazji nast?puj?cych po sobie trendów emigracyjnych, znale??li si? poza granicami, g??ównie w Niemczech.

Na wybitnej wysoko??ci swoich zada?? stan???a i nadal stoi w swej pos??udze Rada Duszpastersko - Parafialna.

Obecnie w Parafi, oprócz RDP, dosy? pr???nie dzia??a parafialny Caritas. Od kilku lat organizuje on tzw. Festyn caritasowo - rodzinny. Dochód z niego przeznacza na dora??ne potrzeby biednych, zw??aszcza dzieci, a tak??e organizuje kilkudniow? wycieczk? dla dzieci, które nie mog?, z takich lub innych przyczyn w pe??ni skorzysta? z wakacyjnego wypoczynku.

Parafia poszczyci? si? mo??e liczn?, bo 30 - to osobow? grup? ministrantów i ministrantek. W Parafii dzia??a kilkana??cie ró?? ??ywego ró??a??ca. M??odzie?? oprócz formacji religijnej w szkole otrzymuje j? tak??e na miesi?cznych dniach skupienia, które organizuj? parafie w Kluczborku, tamtejsi ks. Wikarzy.

Jak na stosunkowo ma??? wiosk? dosy? poka??na liczba m??odzie??y studiuje, aktualnie ponad 10 osób. Jednak zasadnicz? bol?czk?, zw??aszcza proboszcza, to brak powo??a?? kap??a??skich i zakonnych.

Parafii przyda??a by si? w??asna orkiestra d?ta, która muzycznie upi?ksza??aby wa??niejsze uroczysto??ci parafialne, np. odpust, kiermasz i inne oraz zespó?? ??piewaczy, przynajmniej schla, a idea??em by??by chór.

??ycie ka??dej wspólnoty parafialnej koncentruje si? w ko??ciele. W ko??ciele parafialnym w Kuniowie nabo??e??stwa s? odprawiane :

NIEDZIELA 800 10 00 Suma ( w odpust o g. 1100) 1430 Nieszpory. W sobot? wieczorem w j?zyku niemieckim (Samstag Abend die Vorabendmesse in Deutscher Sprache).

W dni powszednie: 1830w czasie letnim 1700 w czasie zimowym. We Wtorek, Czwartek na ogó?? rano 700, za wyj?tkiem Maja i Pa??dziernika. Rano o godz. 700 tak??e w Pi?tek i Sobot?. Msza szkolna w Pi?tek wieczorem, wed??ug obowi?zuj?cego czasu. Ostatnia Niedziela miesi?ca, podczas Mszy ??w. o godz. 1000, po???czone z b??ogos??awie??stwem rocznych dzieci.

Okazja Do Sakramentu Pokuty: Codziennie pó?? godziny przed Msz? ??w. - tak??e w Niedziel?. W pierwszy Pi?tek miesi?ca - godzina przed Msz? ??w.

Nabo??e??stwa majowe i ró??a??cowe: Majowe po wieczornej Mszy ??w. Ró??aniec w Pa??dzierniku : 1730 przed Msz? ??w.

Od Maja do Pa??dziernika, ka??dego 13 dnia miesi?ca nabo??e??stwo fatimskie - ró??aniec na cmentarzu, przy stacjach ró??a??cowych.

Odwiedziny chorych: Ka??dy pierwszy Pi?tek miesi?ca ok. g. 815. W nag??ych wypadkach o ka??dej porze dnia lub nocy.

Kancelaria parafialna: Codziennie: 730 - 830 i po wieczornej Mszy ??w.