Kunia i Piekarnia


„Zabytkowa ku??nia i piekarnia – wspomnienie dawnych rzemios??” wspó??finansowana w ramach projektu „Rolnictwo ekologiczne i spo??ecze??stwo wspieraj?ce zrównowa??ony rozwój w regionie Morza Ba??tyckiego bis” dzi?ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej oraz w ramach konkursu „Kultura bliska – chro??my nasze dziedzictwo kulturowe” Fundacji Wspomagania Wsi.

We wsi Kuniów istniej? szcz?tki XIX wiecznych ku??ni i piekarni. To kulturowe dziedzictwo obecnie znajduje si? w r?kach prywatnych w??a??ciciel, którzy s? lud??mi w podesz??ym wieku. Dlatego te??, aby zachowa? te tradycyjne dobra Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów postanowi??o utworzy? kompleks pomieszcze?? regionalnych pod nazw? „Izba Pami?ci Regionalnej i Rzemios??a”, w sk??ad której wchodz? ku??nia, piekarnia i izba regionalna.

W wybudowanej ku??ni b?dzie wykuwana „Podkowa Kuniowa” w oryginalnym piecu z ceg??y klinkierowej, przy u??yciu oryginalnych narz?dzi z XIX wieku. W piekarni osoby odwiedzaj?ce b?d? mog??y same wyrobi? ciasto wg oryginalnej receptury, w??o??y? w dawn? form? i wypiec w piecu „Chleb Kuniowski”, który nast?pnie b?dzie mo??na spo??y? przy stylowych ??awach w??ród zabytkowych eksponatów.

Ku??nia i Piekarnia znajduj? si? przy trasie rowerowej Kluczbork – Opole.

Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia
Kuznia i Piekarnia